محاسبه متراژ مابین کابینت

از آنجایی که استاندارد جهانی مابین کابیت ۶۰ سانتی متر مربع است، بدین جهت تمامی برندهای جهانی و کارخانجات و تولید کنندگان متریالهای مورد استفاده در مابین کابینت قالب های مورد نظر برای تولیدات خود را براساس سایز ۳۰×۳۰ طراحی کرده اند و به همین دلیل سایز ۹۹% تولیدات یا ۳۰×۳۰ میباشد یا نزدیک به این سایز است.
و محصولات ماهم برهمین اساس و سایز بندی است.

بنابراین جهت متراژ مابین کابین به شرح زیر عمل میشود:
اگر در آشپزخانه ای طول مابین کابینت ۴متر و ارتفاع مابین کابینت ۶۰ سانتی متر باشد.، ۲.۴=۰.۶×۴ پس متراژ ما بین کابین ما ۲‌.۴متر مربع میباشد که بایستی بهنگام خرید اگر براساس متر خرید میکنیم ۳متر مربع خرید کنیم. چون هرجعبه بر اساس ۱متر مربع بسته بندی میشود.